Головна

Снятинщина – мальовнича земля Покуття, благословенний Богом край Черемоша й Пруту, розкішних природних ландшафтів, різноманітних видів флори і фауни. Чисте повітря, м’який клімат, екологічно чисті продукти, джерельна вода. Колоритний край, що багатий історією, неповторними традиціями, звичаями і обрядами.

Снятинський район – територія, де можна отримати емоційне піднесення і від природи, і від спілкування з людьми, які протягом століть не перестають захоплювати та дивувати всіх, хто мав можливість відвідати наш духовно-багатий і мистецьки-творчий край, оспіваний талановитими поетами.
Зустрівшись і поспілкувавшись з обдарованими, гостинними і щедрими людьми, назавжди закохаєшся в цю самобутню, Богом дану землю, батьківщину новеліста світової слави Василя Стефаника і легендарного полковника УПА Василя Андрусяка.  Далекого 1900 р. у нашому краї народилась славна «Завальська Січ», яка стала історичним імпульсом до створення армії Українських Січових Стрільців.

Дух творчості, любові до краси та батьківської землі збагатив українську культуру високохудожніми творами в галузі літератури, музики, образотворчого і фотомистецтва, що їх  створили і ще творять  всесвітньовідомі Василь Касіян, Іван Остафійчук, Ярема Гоян, Ганна Гаврилець, Василь Пилип’юк та Богдана Фроляк. Усі вони є лауреатами Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Відвідайте гостинну снятинську землю, де у сьогоденні відчувається подих віків!

 

З повагою

 

Голова районної ради                                                                     Іван УГРИН

« назад до переліку

19.10.2020    
Управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби інформує
 

Захистіть посіви озимої пшениці вже восени

Надскладні погодні умови осені 2020 року видалися для сільськогосподарських товаровиробників. Із-за дефіциту вологи в кінці серпня-перші половині вересня не можливо було провести підготовку полів під посів озимини. А дальше затяжні зливні дощі ,які практично зупинили всі польові роботи. Так станом на 20 жовтня ц.р. із-за перезволоження полів і не можливої роботи техніки в полі не зібраний урожай кукурудзи, сої та значної частини соняшнику. Посіяно озимих зернових культур при плані 8000 га. лише на 2000 га. що становить 25 відсотків. На посіяних площах сходи в доброму стані, проте зимуючі багаторічні бур»яни також розвиваються добре. Захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів – одне з найважливіших завдань, яке має на меті збереження та отримання максимальної продуктивності упродовж періоду вегетації та високого врожаю культури. Серед основних заходів захисту пшениці озимої чільне місце займають обмеження чисельності бур’янів, які можуть бути причиною суттєвих утрат урожаю.

Во­се­ни після висіву ози­мих, як пра­ви­ло, скла­да­ють­ся спри­ят­ливі умо­ви для роз­вит­ку не тільки сходів зер­но­вих куль­тур, а й бур’янів. Бур’яни ак­тив­но рос­туть, роз­ви­ва­ють­ся і вхо­дять у зимівлю, на­брав­ши знач­ну біома­су. У зв’язку з цим, на посівах озимої пшениці ще з осені необхідно провести обстеження. За­леж­но від сту­пе­ня засміче­ності та ви­до­во­го скла­ду бур’янів для кож­но­го по­ля уточ­ню­ють аг­ро­прий­о­ми із до­гля­ду за посіва­ми.

Хімічний за­хист посівів з осені, спри­ят­ливі по­годні умо­ви взим­ку є не­обхідни­ми фак­то­ра­ми рос­ту і роз­вит­ку пше­ниці ози­мої з по­чат­ку віднов­лен­ня ве­ге­тації на­весні. До­б­ре роз­ви­нуті посіви пе­ре­шко­д­жа­ють по­яві та роз­вит­ку вес­ня­ної по­пу­ляції зи­му­ю­чих і ярих бур’янів, знач­но пригнічу­ють ба­га­торічні їхні ви­ди. Кри­тич­ним для кон­тро­лю бур’янів во­се­ни є, як пра­ви­ло, ранній період рос­ту куль­ту­ри, по­чи­на­ю­чи від по­яви про­ростків або сходів, під час яко­го бур’яни здатні кон­ку­ру­ва­ти з пше­ни­цею ози­мою за по­живні ре­чо­ви­ни, що може послабити стан озимих. В результаті рослина в більш слабкій формі входить в зимовий період спокою. Саме то­му об­ме­жу­ва­ти шкідливість бур’янів слід на ранніх ета­пах роз­вит­ку куль­ту­ри. Варто зазначити, що відмова від захисту гербіцидами змушує культуру протягом приблизно двох місяців конкурувати з бур'янами.

Для обмеження шкідливості бур’янів на цих етапах розвитку культури варто ви­­важено підійти до вибору ефективного гербіциду. Адже вибір дієвого препарату з тривалим періодом захисної дії і внесення його в оптимальні терміни забезпечить знищення або пригнічення бур’я­нів, поширених у посівах культури, і запобігатиме продукуванню насіння се­­геталь­ною рослинністю. Вибира­ючи препарат для обмеження шкідливості бу­­р’я­­­­­­нів, слід враховувати такі ос­­новні вимоги: ідентифікувати видовий склад проблемних бур’янів, здійснювати об­­прискування бур’янів на початку активного їх розвитку, дотримуватися строків внесення препарату та регламенту за­­стосування обраного гербіциду, використовувати для обприскування обладнання з відповідними технічними ха­­рактеристиками, не забруднене гербіцидами, що раніше застосовували, обприскувати із використанням об­­лад­нання, відрегульованого відповідно до заданої но­­рми витрати препарату, враховувати розміщення культур у сівозміні, для уник­­нення проблеми знесення гербіцидів на чутливі культури та негативний вплив залишкових кількостей гербіцидів для сільськогосподарських культур, які пересівали у випадку знищення їхніх посівів через негативні по­годні явища (вимерзання, травмування градом або в результаті епіфітотій хвороб), дотримуватися вказівок і рекомендацій, передбачених інструкцією фірми-виробника.

До гербіцидів, рекомендованих «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» для контролю бур’янів у по­­сівах пшениці озимої, належать препарати такі як: Альфа-стар, Гранстар Голд, діален, бента, лінтур 70 WG, 2М-4Х, дикамба, лонтрел 300 та інші.

 Деякі з цих препаратів можна за­­стосовувати у бакових сумішах для розширення спект­ра контролю широколистих бур’янів у посівах пшениці озимої. Пам»ятайте ,що ефективність гербіцидів досягнеться при температурі повітря не нижче +14 градусів вдень та без нічних заморозків, лише препарат діален і його аналоги діють при+5 градусів і більше .

 В разі застосування пестицидів суворо дотримуйтеся санітарних правил та правил техніки безпеки.